Rekrutacja Specjalistów do projektu PFRON

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

Fundacja Między Niebem a Ziemią rozpoczyna realizację rocznego projektu: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i własnych.

W związku z powyższym poszukujemy na terenie całego kraju:

 • asystentów osób niepełnosprawnych
 • fizjoterapeutów
 • psychologów lub trenerów rozwoju osobistego
 • logopedów
 • dietetyków

ASYSTENCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem usług świadczonych przez asystenta beneficjentom – osobom z niepełnosprawnością sprzężoną   jest udzielanie  pomocy w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji, świadczenia opieki w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspieranie w dążeniu do samodzielności życiowej (np. wyjście z domu na spacer, zakupy, do kina, do urzędu).

Asystent osoby niepełnosprawnej będzie pracował w domu beneficjenta lub w innym miejscu zgodnie z uzgodnionym grafikiem w wymiarze średnio 46,5 godziny  miesięcznie przez 12 miesięcy. Asystent podpisze umowę zawierającą zakres i regulamin świadczenia usług, którego przestrzeganie będzie obowiązywało zarówno pracownika jak beneficjenta. Potwierdzenie świadczonych usług beneficjent będzie każdorazowo potwierdzał własnoręcznym podpisem na ewidencji godzin wsparcia. Dla wszystkich beneficjentów zakupione i przekazane będą środki ochrony osobistej.

Wymagania:

 • absolwenci szkół o profilu „asystent osoby niepełnosprawnej” lub „opiekun osoby niepełnosprawnej” lub
 • osoby z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w świadczeniu usług opiekuńczych lub w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub
 • osoby przeszkolone w zakresie świadczenia usług opiekuńczych
 • osoby rzetelne, uczciwe i empatyczne
 • od osób zatrudnionych na stanowisku asystenta wymagane jest zaświadczenia o niekaralności wydane co najmniej jeden rok przed rozpoczęciem pracy.

Kto nie może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem projektu
 • Osoby będące członkami rodziny Uczestnika
 • Opiekunowie prawni Uczestnika
 • Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 15.04.2021 do 15.03.2022
 • Limit zajęć:  średnio 558 godzin na każdego beneficjenta
 • Ubezpieczenie OC i NNW
 • Warunki finansowe: 35 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Zakres czynności asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

FIZJOTERAPEUCI TRENERZY DOMOWEJ REHABILITACJI

Wsparcie fizjoterapeuty ma na celu dobranie i naukę ćwiczeń, które pozwolą chorym na dostęp do niezbędnej i koniecznej z uwagi na stan zdrowia rehabilitacji.   Zajęcia będą się odbywały w miejscu zamieszkania uczestnika. Trenerzy będą ustalali najlepiej dostosowany do beneficjenta plan dnia – rozkład wszystkich zabiegów, aktywności fizycznej zgodnie z ustalonym dla beneficjenta indywidualnym planem działania oraz harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności fizjoterapia,
 • doświadczenie w pracy z chorymi z niepełnosprawnością sprzężoną będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 15.04.2021 do 15.03.2022
 • Limit zajęć:  średnio 84  godzin na każdego beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

PSYCHOLOGOWIE/TRENERZY ROZWOJU OSOBISTEGO – COACH

TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu treningu rozwoju osobistego dla uczestników lub udzielania wsparcia psychologicznego dla członków rodzin/opiekunów uczestników zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie o specjalności psychologia lub
 • ukończone studia społeczne oraz studia podyplomowe lub kurs na kierunku coaching lub trener rozwoju osobistego,
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 15.04.2021 do 15.03.2022
 • Limit zajęć:  średnio 24 godzin na beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

LOGOPEDZI

Logopeda będzie pracował z uczestnikami wykazującymi potrzebę kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej w różnych jej aspektach. Kształcenie artykulacji, ćwiczenie słuchu fonematycznego oraz wysiłek terapeutyczny zmierzający do nauki uczestników różnych form kontaktu pozawerbalnego w stopniu możliwym opanowania.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie w kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalizacją logopedyczną, lub
 • ukończone studia podyplomowe logopedyczne.
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 15.04.2021 do 15.03.2022
 • Limit zajęć:   średnio 24 godzin na beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

DIETETYCY

Dietetyk będzie uczył chorych i ich rodziców sporządzania jadłospisów i samodzielnego wykonywania posiłków w oparciu o zbilansowania diety indywidualnej dla każdego uczestnika.  Praca nad uzyskaniem i poprawą stanu odżywiania zarówno beneficjentów oraz  opracowanie diety w oparciu o potrzeby uczestnika.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjat w kierunku dietetyka kliniczna
 • lub ukończone studia podyplomowe na kierunku dietetyka kliniczna.
 • doświadczenie w pracy klinicznej z chorymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi, odżywianymi za pomocą żywienia pozajelitowego, w stanie uniemożliwiającym samodzielne żywienie lub z problemami wynikającymi z niemożności samodzielnego odżywiania będzie dodatkowym atutem

Warunki pracy:

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub samozatrudnienie
 • Okres zatrudnienia od 15.04.2021 do 15.03.2022
 • Limit zajęć:   8  godzin na beneficjenta
 • Warunki finansowe: 100 zł brutto brutto za godzinę pracy, zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów

Zgłoszenia zawierające CV oraz kartę zgłoszeniową prosimy przysłać podpisane skanem na adres projekt.pfron@miedzyniebemaziemia.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 kwietnia 2021 r.

Informacje

Koordynator projektu

kom.: 607916340

e-mail: projekt.pfron@miedzyniebemaziemia.pl

Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy

 • kwestionariusz osobowych wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie do celów podatkowych,
 • CV,
 • kopia/ skan dyplomów ukończenia studiów,
 • kopia/skan certyfikatów ukończonych kursów lub szkoleń,
 • Aplikanci na asystentów osoby niepełnosprawnej dodatkowo zaświadczenie o niekaralności.