Rekrutacja Uczestników do projektu PFRON

Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

Fundacja Między Niebem a Ziemią z dniem 22 marca 2021 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do nowego projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną” realizowanego ze środków PFRON i własnych.

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą od 10 kwietnia 2021 do 20 marca 2022 r. na terenie całej Polski.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt kierowany jest dla 25 dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu całej Polski bez względu na wiek. Zakwalifikowani uczestnicy zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami otrzymają indywidualne wsparcie specjalistów: rehabilitantów, psychologów lub coach-ów, logopedów, dietetyków. Osoby nastoletnie i dorosłe, które zgłoszą taką potrzebę otrzymają wsparcie osobistego asystenta.

Dla rodziców którzy wykażą potrzebę zapewnione zostanie wsparcie psychologa, które pozwoli im na lepsze radzenie sobie z problemem niepełnosprawności ich dzieci.

Dla wszystkich beneficjentów zakupione i przekazane będą środki ochrony osobistej: żele do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, maseczki.

1) Trening domowej rehabilitacji

 • Termin realizacji: od kwietnia 2021 do marca 2022,
 • Łączny limit 84 godziny dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu
 • Zajęcia są realizowane przy udziale fizjoterapeutów
 • Wsparcie fizjoterapeuty ma na celu dobranie indywidualnego planu rehabilitacji i naukę ćwiczeń, które pozwolą osobą niepełnosprawnym na zachowanie siły mięśni, szczególnie tych najbardziej narażonych na osłabienie u uczestników leżących i poruszających się przy wsparciu wózka inwalidzkiego.

2) Usługa asystencji osobistej

 • Termin realizacji: od kwietnia 2021 do marca 2022,
 • Liczba godzin wsparcia: łącznie 558 godzin dla zakwalifikowanego uczestnika
 • Limit uczestników: 5 osób w wieku powyżej 15 lat
 • Asystent osoby niepełnosprawnej będzie pracował w domu beneficjenta lub w innym miejscu zgodnie z uzgodnionym grafikiem. Asystent podpisze umowę zawierającą zakres i regulamin świadczenia usług, którego przestrzeganie będzie obowiązywało zarówno pracownika jak beneficjenta. Potwierdzenie świadczonych usług beneficjent będzie każdorazowo potwierdzał własnoręcznym podpisem na ewidencji godzin wsparcia.
 • Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.

3) Wsparcie logopedyczne

 • Termin realizacji: od kwietnia 2021 do marca 2022,
 • Liczba godzin wsparcia: łącznie 24 godzin dla zakwalifikowanego uczestnika
 • Limit uczestników: 10 osób
 • Celem wsparcia logopedy jest przeciwdziałanie upośledzeniu w funkcjonowaniu w obrębie codziennej aktywności za sprawą komunikacji, udziału w życiu społecznym, funkcjonowaniu w domu, szkole oraz niezależności w środowisku domowym i otoczeniu społecznym.
 • Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
 • Forma wsparcia będzie możliwa do realizacji zdalnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.

4) Wsparcie dietetyka

 • Termin realizacji: od kwietnia 2021 do marca 2022,
 • Liczba godzin wsparcia: łącznie 8 godzin dla zakwalifikowanego uczestnika
 • Limit uczestników: 5 osób
 • Celem wsparcia jest pomoc rodzicom jak również uczestnikom w zapewnieniu optymalnego sposobu żywienia uczestników projektu. Dietetyk będzie uczył chorych i ich rodziców sporządzania jadłospisów i samodzielnego wykonywania posiłków oraz zasad suplementacji w miarę możliwości uczestnictwa w tym procesie chorego.
 • Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
 • Forma wsparcia będzie możliwa do realizacji zdalnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.

5) Indywidualny trening rozwoju osobistego

 • Termin realizacji: od kwietnia 2021 do marca 2022,
 • Liczba godzin wsparcia: łącznie 24 godzin dla zakwalifikowanego uczestnika
 • Limit uczestników: 5 osób w wieku powyżej 15 lat
 • Trening ma na celu zwiększenie motywacji beneficjentów do samodzielnego
 • dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego wykonywania treningu fizycznego, stosowania się do zaleceń w zakresie prawidłowego funkcjonowania codziennego, budowania kompetencji społecznych (interpersonalnych, asertywności), radzenia sobie ze stresem. Zajęcia będą realizowali psychologowie lub coache.
 • Dotyczy ograniczonej liczby uczestników, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia.
 • Forma wsparcia będzie możliwa do realizacji zdalnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.

6) Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców

 • Termin realizacji: od kwietnia 2021 do marca 2022,
 • Liczba godzin wsparcia: łącznie 24 godzin dla zakwalifikowanego uczestnika
 • Limit uczestników: 5 osób
 • Celem indywidualnego wsparcia psychologicznego dla rodzin jest diagnoza problemów psychologicznych, przede wszystkim związanych z trudnościami adaptacyjnymi w opiece nad chorym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dotyczy ograniczonej liczby rodziców, którzy zgłoszą potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego.
 • Forma wsparcia będzie możliwa do realizacji zdalnie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni następujących po ich odwołaniu.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu zapraszamy:

 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną bez względu na wiek z terenu całej Polski,
 • osoby posiadające aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności z zapisami obejmującymi orzeczone co najmniej dwie niepełnosprawności,
 • nieuczestniczących na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków PFRON i innych w podobnym celu,

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest przesłanie do Fundacji kompletu dokumentów:

 • karta zgłoszeniowa chorego (prawidłowo wypełniona i podpisana),
 • kopia aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

 • Przesłanie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (niezbędny warunek formalny)
 • Kolejność przyjęcia zgłoszenia
 • Ze względu na logistykę projektu oprócz kolejności zgłoszeń o przyjęciu do poszczególnych form wsparcia w projekcie decydować będzie również możliwość jego realizacji. Do poszczególnych form wsparcia zakwalifikowane zostaną osoby, dla których w pobliżu ich miejsca zamieszkania zostaną zrekrutowani posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, którzy zadeklarują możliwość pracy z danym beneficjentem.

Dodatkowe warunki rekrutacji:

Zgodnie z procedurami PFRON w projekcie musi zostać zapewniony udział beneficjentów z co najmniej czterech województw. Maksymalny procentowy wskaźnik udziału beneficjentów z jednego województwa nie może przekroczyć 60% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. W przypadku przekroczenia limitu miejsc w projekcie lub przekroczenia limitu zgłoszeń beneficjentów z jednego województwa osoby zgłoszone ponad limit zostaną zamieszczone na liście rezerwowej w kolejności zgodnej z datą przyjęcia zgłoszenia.

Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Zgłoszenia można przesyłać skanem na adres: projekt.pfron@miedzyniebemaziemia.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 kwietnia 2021 r.

O wyniku rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani mailem do dnia 15.04.2021.

Informacje o projekcie:

Koordynator projektu

Fundacji Między Niebem a Ziemią

kom. 607 916 340 / 662 033 999

mail: projekt.pfron@miedzyniebemaziemia.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 1

50-077 Wrocław

www.miedzyniebemaziemia.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Dokumenty: